Stanovy sdružení

Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

čl. 1
Obsah a cíl

 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob KOŇSKÉ NEBE (dále jen „sdružení“) bylo založeno podle zákona č. 83/90 Sb., jehož cílem je zmapování, ochrana a obnova místního kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a krajiny.

čl. 2
Identifikace sdružení

 1. Název sdružení: KOŇSKÉ NEBE
 2. Sídlo sdružení:  Metylovice č.p. 200, PSČ 739 49, okres Frýdek-Místek
 3. Působnost: v rámci České republiky

čl. 3
Předmět činnosti

 1. Sdružení vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky kulturního a přírodního bohatství, zejména:
  1. zapojování občanské společnosti do této problematiky
  2. zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody
  3. poradenská, konzultační a informační činnost
  4. získávání informací o zdrojích finančních prostředků
  5. získávání finančních zdrojů na obnovu pomocí příspěvků a darů, nadací a grantů
  6. pořádání seminářů, pracovních setkání a školení
  7. publikační činnost a spolupráce s médii
  8. rozvíjení mezinárodní spolupráce
  9. obnova a ochrana památek
  10. pořádáni kulturních a společenských aktivit

Část II.
ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

čl. 4
Vznik a zánik členství

 1. Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a s cíli a podá písemnou přihlášku výkonné radě.
 2. Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonné rady.
 3. Členství zaniká rozhodnutím výkonné rady:
  1. pro hrubé porušení stanov
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby
  3. nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce března roku na který je členský příspěvek placen

            nebo na základě vlastní žádostí člena, a to dnem doručení jeho žádostí o vystoupení ze     

            sdružení, neurčí li člen jinak

čl. 5
Práva členů sdružení

 1. Základními právy členů sdružení je zejména:
  1. účastnit se činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení
  2. navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení
  3. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry sdružení
  4. nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku sdružení
  5. při hlasování valné hromady má právo jednoho hlasu

čl. 6
Povinnosti členů sdružení

 1. Základními povinnostmi členů sdružení je zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí výkonné rady či valné hromady
  2. vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení
  3. propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám
 2. Povinnosti členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady.

 

Část III.
ORGÁNY SDRUŽENÍ

čl. 7
Vymezení orgánů sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. výkonná rada
  3. předseda sdružení
  4. místopředseda sdružení
  5. kontrolní komise sdružení

čl. 8
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má při hlasování valné hromady jeden hlas.
 2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  1. přijímat, měnit a doplňovat stanovy sdružení
  2. potvrzovat rozhodnutí výkonné rady
  3. rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
  4. volit a odvolávat členy výkonné rady a kontrolní komisi sdružení a kontrolovat jejich činnost
  5. schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků
  6. rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití
  7. schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení
  8. schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit sdružení
  9. volit ze zvolených členů výkonné rady tajnou písemnou volbou předsedu,  místopředsedu a hospodáře sdružení na dobu 1 roku
  10. odvolávat předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení
 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada jedenkrát za 12 měsíců.
 4. Valnou hromadu svolává výkonná rada nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů sdružení.
 5. Z jednání musí být pořízen zápis do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, koná se náhradní Valná hromada se stejným programem o půl hodiny později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomno alespoň 10 členů sdružení.
 7. Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.

čl. 9
Výkonná rada

 1. Výkonná rada řídí činnost sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání sdružení.
 2. Výkonná rada má maximálně 9 členů, nejméně však 5 členů a je volena na dobu jednoho roku. V případě odstoupení člena výkonné rady, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.
 3. Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
 4. Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán.
 5. Je povinna zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je pololetně informovat o činnosti sdružení.

čl. 10
Předseda výkonné rady

 1. Předseda VR je statutárním zástupcem sdružení. Jedná navenek jménem sdružení.
 2. Předsedu VR volí valná hromada na dobu 1 roku. Tento orgán sdružení jej rovněž odvolává.
 3. Do věcné působnosti předsedy VR patří zejména:
  1. svolávat valnou hromadu a výkonnou radu
  2. je povinen svolat členy VR do 1 měsíce, pokud o to požádá nejméně 1/3 VR
  3. jednat jménem sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za sdružení
  4. zajišťovat vedení účetnictví sdružení, zodpovídá za majetek a hospodaření sdružení
  5. organizovat práce při zániku sdružení

čl. 11
Místopředseda výkonné rady

 1. Místopředseda VR plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy sdružení.
 2. V době nepřítomnosti je zastupován jím pověřeným členem Výkonné rady.

čl. 12
Hospodář sdružení

 1. Řídí hospodářskou a finanční agendu sdružení.
 2. Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku sdružení.
 3. Navrhuje směrnice hospodaření a předkládá je ke schválení VR.
 4. Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období.

čl. 13
Kontrolní komise sdružení

 1. Kontrolní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení, který odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 2. Členové kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 3. Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů sdružení mimo pracovní skupinu.
 4. Kontrolní komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá schválením nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Kontrolní komise ve své činnosti provádí zejména:
  1. dohled nad dodržováním stanov a obecně závazných předpisů v činnosti sdružení
  2. prověřování stížností a oznámení
  3. zpracování návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  4. kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady a výkonné rady
  5. kontrolu hospodaření, účtů a majetku sdružení
  6. nejpozději k 31.3. příslušného roku zpracování a předání písemné zprávy o výsledku kontroly hospodaření sdružení za rok předchozí do zasedání valné hromady  sdružení
 6. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena na dobu 1 roku.
 7. Členové VR jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise potřebné informace.

Část IV.
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

čl. 14
Majetek sdružení

 1. Majetek sdružení činí roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, granty, výnosy majetku i jiné formy příjmů.

 

Část V.
ZÁNIK SDRUŽENÍ

čl. 15
Sdružení zaniká

 1. Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů valné hromady.
 2. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Při zániku organizace jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne valná hromada o jeho vynaložení.

Část VI.
ZMĚNY STANOV

čl. 16
Pravidla změn stanov

 1. Stanovy sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.
 2. Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi VR a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady.
 3. Po změně nebo doplnění stanov předseda sdružení do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny MV ČR.

Otvírací doba

duben - říjen

Sobota : 14.00 – 16.00 hod.
Neděle : 14.00 – 16.00 hod.


listopad - březen

Neděle : 14.00 – 16.00 hod.

Vstupné

Dospělí : 20,- Kč
Děti a důchodci : 10,- Kč
Děti do 6 let : zdarma

Prohlídky je možno objednat s předstihem i mimo otevírací dobu
na mobil : 737 345 110 nebo 737 391 989,
nebo na e-mail: ruzena.vrbova@giff.cz