Slavnostní otevření muzea „Kožane město“

Pozvánka

V sobotu  7.srpna 2010 v 15.00 hod. bude slavnostně otevřena expozice muzea Kožane město v Metylovicích.
Muzeum bylo vybudováno z prostředků obce Metylovice díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj.  v prostorách bývalé řemenářské dílny Sylvestra Bílka.


Metylovice byly od 17. století až do poloviny 20. století neodmyslitelně spjaté s kožedělnou výrobou. Důležitým mezníkem se stala druhá polovina 19. století, kdy zavedením masového vyrábění kvalitních bičů s odbytišti po celé Evropě se ves, do té doby převážně zemědělská, proměnila v řemeslně – zemědělskou. Obyvatelé okolních vesnic nazývali Metylovice „Koňské nebe“. Metylovičtí řemenáři se však snažili povznést význam své obce a vybudovat z ní uznávané „Kožane město“.
Impulzem realizaci muzea byla snaha obyvatel obce a rozsáhlý výzkum, prováděný Václavem Michaličkou. Rozsáhlý tezaurus předmětů a materiálů, dokumentujících řemenářskou výrobu v obci, byl použit na výstavu, uskutečněnou v prostorách Valašského muzea Rožnově. Jádro této výstavy bude použito v dlouhodobé expozici realizované v Metylovicích. Celá výstava je tvořena autentickými předměty z Metylovice o vysoké vypovídající hodnotě, které doprovodí dobové fotografie a citáty vzpomínek pamětníků. Bude zde zachycen život v Metylovicích v první polovině 20. století, fenomén řemenářství a především celý výrobní postup vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče.  Představeny budou předměty každodenní potřeby, výrobní nástroje, výrobky, agenda a písemný materiál řemenářů, včetně firemních cedulí a ocenění.
Postup výroby biče doloží ilustrace Václava Michaličky a film zachycující metylovského řemenáře Františka Halatu při práci.
Při slavnostním otevření bude provázet expozicí svým odborným výkladem sám kurátor výstavy Václav Michalička. V doprovodném programu vystoupí taneční soubor Beseda, houslistka Lenka Liberdová a další.

Text

V sobotu 7. srpna 2010 bylo za hojné účasti občanů otevřeno nové obecní muzeum „Kožané město“. Velká část  návštěvníků byla  přímými potomky těch, jimž je muzeum věnováno, tedy předchozím generacím řemenářů, známým také vyděláváním kůží a výrobou proslulého metylovického biče. Krásné slunečné  počasí s příjemnou přátelskou atmosférou bylo kulisou slavnostního odpoledne  v zahradě  bývalé řemenářské dílny Sylvestra Bílka, kde se nynější muzeum nachází.
Na otevření nechyběli ani hosté, které přivítal za občanské sdružení Koňské nebe pan Milan Hajdušek. Především starostu obce Metylovice pana Ing. Lukáše Halatu, pana Mgr. Václava Michaličku, odborného pracovníka Muzea Novojičínska a další vzácné hosty, především odborníky v muzeologií a památkové sféře. Nechyběli ani zástupci Ministerstva kultury z Prahy.
Poté vystoupil starosta obce Metylovice pan Lukáš Halata.
Připomněl, že prvotní myšlenku, vybudovat v obci muzeum, které by uchovalo vzpomínku na slavnou historii řemenářství v naší obci, nabídl již v roce 2007 pan Václav Michalička, který dokázal od metylovských pamětníků a občanů sesbírat spoustu materiálů a předmětů, které se staly základem výstavy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nazvané „Kožane město“. Po velkém úspěchu této výstavy, se zastupitelstvo obce začalo myšlenkou vybudování muzea vážněji zaobírat. Když se v roce 2008 naskytla obci příležitost zakoupit bývalý objekt řemenářské dílny Sylvestra Bílka, zastupitelstvo neváhalo a koupi budovy schválilo. Začalo se pracovat na projektové dokumentaci a posléze i na stavebních úpravách. V roce 2009 podala obec úspěšně žádost o dotaci do Regionálního operačního programu. Z prioritní osy Rozvoj venkova obdržela obec z celkových způsobilých výdajů ve výši 4,1 mil. Kč,  dotaci v hodnotě 3,8 mil. Kč, což činí 92,5%. Ostatní výdaje byly hrazeny z prostředků obce.
Poté poděkoval starosta obce Ing. Lukáš Halata všem, kteří se o zrod muzea zasloužili. Kromě zmíněných hostů z výše uvedených institucí, hlavně a především občanům Metylovic, bez jejich aktivní a účinné pomoci by bylo nemožné tento projekt realizovat.
Poděkoval také organizátorům z řad připravovaného Občanského sdružení Koňské nebe za přípravu a průběh slavnostního otevření.
V dalším vystoupení představil Mgr. Václav Michalička návštěvníkům stálou expozici Kožané město a připomněl slavnou historií řemenářství v Metylovicích. Ani on neopomněl poděkovat metylovickým občanům za příkladnou a vstřícnou  spolupráci  v rámci svého průzkumu, kde nasbíral tolik materiálu, že bylo možno pomýšlet na zrod stálé expozice. 
Slavnostním přípitkem  bylo muzeum otevřeno a do dalších let popřáno, aby jej navštívilo  mnoho spokojených návštěvníků a aby obci udělalo dobrou propagaci a připomnělo um a dovednosti metylovských řemeslníků.
Nyní již mohlo muzeum uvítat své první návštěvníky. Odezva byla vesměs velmi kladná, o čemž svědčí i zápisy v Návštěvní knize muzea. Někteří  s pohnutím sledovali výrobky svých předků, vyrobených na jim důvěrně známých nástrojích, které muzeu sami věnovali čí propůjčili. Velmi šťastným bylo i zvolení tématu  v sousední Výstavní síni a to  Historické fotografie Metylovic.  Zde je k vidění 26 velkoformátových fotografií obce převážně z 1. poloviny 20. století. Především mnozí starší pamětníci se překvapeně dívali na lidí, budovy a krajinu kolem, která jim připomněla dávné chvíle dětství čí mládí. Ač se zpočátku zdálo, že čekání na prohlídku bude dlouhé, hudební program a občerstvení činily dobu příjemnější. Za zajímavost stojí i to, že ve stánku TJ Sokol byl nabízen mimo jiné i koňský řemenářský guláš, asi hlavní masitá strava bývalých řemenářů, který zvědavým strávníkům velmi chutnal. Výborný vepřový guláš nabízeli i metylovští hasiči. Také s pitným režimem alko, nealko nebyl problém.
Bylo možno zakoupit  i různé propagační materiály, knihy, publikace, řemenářské výrobky, ba i  dětský bič.
Poté následoval bohatý kulturní program, ve kterém vystupovali mladí metylovští účinkující. Houslistka Lenka Liberdová a kytarista Dominik Beránek.
Dále  vystoupil taneční a pěvecký soubor Beseda. Nově představil svou dětskou, dívčí  část souboru. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Svou hudební produkci předvedl  Josef Vráblík.
Vůbec již informace o otevření muzea vyvolala dosud největší propagaci obce Metylovice ze stran médií. Vyšly velké články v Deníku a MF Dnes, do svého informačního servisu je zařadila ČTK. Objevily se články na významných internetových portálech. Český rozhlas Ostrava v rámci víkendových pozvánek vysílal upoutávku na tuto akci. Rovněž na teletextu ČT byla zmínka o  slavnostním otevření.  V sobotu byly zahájení zúčastněny  Česká televize a TV Polar, které o akci odvysílaly zpravodajské šoty. Přítomni byli i zástupci tištěných médií. Po akci se opět objevilo několik článků v tisku. Větší materiál se objevil v Lidových novinách,  příloze Moravskoslezského deníku a v sobotním Právu. Je připravován pořad pro Český rozhlas Ostrava.
                                                                                                                                                          Milan Hajdušek

Komentáře nejsou povoleny.

Otvírací doba

duben - říjen

Sobota : 14.00 – 16.00 hod.
Neděle : 14.00 – 16.00 hod.


listopad - březen

Neděle : 14.00 – 16.00 hod.

Vstupné

Dospělí : 20,- Kč
Děti a důchodci : 10,- Kč
Děti do 6 let : zdarma

Prohlídky je možno objednat s předstihem i mimo otevírací dobu
na mobil : 737 345 110 nebo 737 391 989,
nebo na e-mail: ruzena.vrbova@giff.cz